اعضا - یوسف عباسپور گیلانده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور یوسف عباسپور گیلانده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
پروفسور یوسف عباسپور گیلانده

استاد گروه مهندسی بیوسیستم
abbaspouruma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::