اعضا - عزت نوری زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي عزت نوری زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي عزت نوری زاده

استاد گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی
a_noorizadehuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::