اعضا - علیرضا قاسمیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر علیرضا قاسمیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دكتر علیرضا قاسمیان

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی
a_ghasemianuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::