اعضا - محمد باقر فرشباف مقیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی

استادیار گروه علوم کامپيوتر
m_farshbafuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::