اعضا - منصور رحمتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور رحمتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر منصور رحمتی

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
m.rahmatiuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::