اعضا - بتول زینالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بتول زینالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر بتول زینالی

استادیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعي
zeynali.buma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::