اعضا - دانیال میری زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دانیال میری زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي دانیال میری زاده

مربی گروه علوم کامپيوتر
mirizadehuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::