اعضا - علی باکوئی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي علی باکوئی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي علی باکوئی

استادیار گروه آموزشی فیزیک
a_bakuyiuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::