• +98 (045) 31505000
    • info@uma.ac.ir

اعضا - صدیف احدپور کلخوران


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي صدیف احدپور کلخوران | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي صدیف احدپور کلخوران

دانشیار گروه آموزشی فیزیک
s_ahadpouruma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::