اعضا - بهروز میرزائی ضیاپور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز میرزائی ضیاپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر بهروز میرزائی ضیاپور

استاد گروه آموزشی مهندسی مکانیک
b_mirzaeeziauma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::