• +98 (045) 31505000
    • info@uma.ac.ir

اعضا - ابراهیم عبدی اقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ابراهیم عبدی اقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر ابراهیم عبدی اقدم

استاد گروه آموزشی مهندسی مکانیک
eaaghdamuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::