• +98 (045) 31505000
    • info@uma.ac.ir

اعضا - محمود باقری خیرآبادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي محمود باقری خیرآبادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي محمود باقری خیرآبادی

استاد گیاه پزشکی
m_bagheriuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::