اعضا - سیدمهدی رضوی خسروشاهی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی

دانشیار گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی
m_razaviuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::