اعضا - اسداله اسدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اسداله اسدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اسداله اسدی

دانشیار گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی
asadyuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::