اعضا - قادر قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي قادر قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي قادر قاسمی

استاد گروه آمار و کاربردها
g_ghasemiuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::