اعضا - کاظم حق نژاد آذر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي کاظم حق نژاد آذر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي کاظم حق نژاد آذر

دانشیار گروه رياضيات و کاربردها
haghnejaduma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::