اعضا - قادر نجارباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي قادر نجارباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي قادر نجارباشی

استاد گروه آموزشی فیزیک
g_najarbashiuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::