اعضا - رضا سیدشریفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضا سیدشریفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر رضا سیدشریفی

دانشیار مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی - مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی - مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی
sharifi_ruma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::