اعضا - عطا غفاری گیلانده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي عطا غفاری گیلانده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي عطا غفاری گیلانده

استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعي
a_ghafarigilandehuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::