اعضا - عبداله سبحانی سنجبد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر عبداله سبحانی سنجبد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دكتر عبداله سبحانی سنجبد

مربی مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی
a_sobhaniuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::