اعضا - فرزاد نوبخت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرزاد نوبخت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

دکتر فرزاد نوبخت

متولد مشکین شهر 1361

دیپلم ریاضی فیزیک : دبیرستان نمونه دولتی آیت ...خامنه ای

دکتری تخصی مدیریت ورزش با زمینه کاری موفقیت کسب و کار

فارغ التحصیل از تربیت مدرس تهران

فرصت مطالعاتی : ترکیه  

:: ::