اعضا - بهزاد محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهزاد محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
1 سرپرست گروه آموزشی هنر 5/7/93 ادامه دارد
2 عضو کارگروه پژوهش هنر حوزه هنری استان اردبیل 13/11/91 13/11/92
3 استاد راهنمای دروس 1/8/92 1/8/93
4 عضو هیات امناء انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل 2/12/91 2/12/93
5 عضو کمیته علمی همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست 16/7/94 16/7/94
6 نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاعیه 13/6/92 13/6/92
7 نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاعیه 13/6/92 13/6/92
8 نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاعیه 13/6/92 13/6/92
9 نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاعیه 31/3/93 31/3/93
10 نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاعیه 24/6/93 24/6/93
11 نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاعیه 24/6/93 24/6/93
12 نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاعیه 24/6/93 24/6/93

:: ::