اعضا - بهزاد محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهزاد محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی نقاشی و هنرهای تجسمی از دانشگاه شهید باهنر

کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تهران 

:: ::