اعضا - جمال سیف دواتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر جمال سیف دواتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
از جمله فعالیت های دیگرم ایجاد آزمایشگاه ضریب هضمی (In viovo جمع آوری مدفوع وIn vitro تاسیس و راه اندازی سالن تحقیقاتی پرورش جوجه گوشتی با ظرفیت 40 پن (قفس)، تاسیس و راه اندازی )
:: ::