اعضا - شکراله اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شکراله اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
1- اثر لجن بیولوژیکی کارخانه پتروشیمی تبریز بر برخی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و هیدرولیکی خاک مزرعه تحقیقاتی بابلان. گزارش نهایی طرح پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی. 1389.
:: ::