اعضا - شکراله اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شکراله اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی خاکشناسی دانشگاه تبریز 1378

کارشناسی ارشدخاکشناسی- بیولوژی خاک دانشگاه تبریز 1381

دکتری خاکشناسی- فیزیک خاک دانشگاه تبریز 1387

:: ::