اعضا - بهروز اسماعیل پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهروز اسماعیل پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ

داوودی، م.، اسماعیل پور، ب.، فاطمی، ح.، 1396. 3تأثیر تغذیه سیلیکون بر تخفیف اثرات زیانبار تنش نیکل در گیاه ریحان.(  Ocimum basilicum L). مجله فرآیند و کارکرد گیاهی
سعادتی، ز .، اسماعیل پور، ب.، جوادی، ا. 1396. ارزیابی اثر پیش­تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جعفری (Petroselinum sativum Mill.)تحت تنش خشکی مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای
انجیلی، م .، اسماعیل پور، ب.، فاطمی، ح.،  جلیل وند، پ. 1396. تاثیر قارچ ميكوريزا بر رشد  و عملکرد فلفل دلمه­ای .Capsicum annum L تحت  شرایط تنش خشکی مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای

جوادی، ا.، خماری، س.، اسماعیل پور، ب.، اصغری، ع. 1395.بررسی مقاومت به تنش  شوری در بذرهای حاصل از بوته های گوجه فرنگی محلول پاشی شده با 24-اپی براسینولید و نانواکسید روی.  فرِآیند و کارکرد گیاهی 
رهبری، ا.، اسماعیل پور، ب.، فاطمی، ح. 1396. تأثیر تغذیه سیلیکون بر شاخص­های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گياه شوید (Anethum graveolens L) در شرایط تنش سرب. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی

 

:: ::