اعضا - سولماز امیر راشد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سولماز امیر راشد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
جستاری بر نمادهای آیین مهر در دوره هخامنشی، خانم فاطمه آزاددار، صنایع دستی، 1392
طرحهای چاپ کلاغه ایی اسکو، حبیبه اسلامی،صنایع دستی علمی کاربردی تبریز، 1390
جلوه های هنر سنتی در زندگی مدرن، عذرا کاظمی، صنایع دستی،1392
بررسی نقش مایه های سفال اصفهان در دوره صفوی، مرضیه صادقی، صنایع دستی،1392
کاروتنسراهای دوره صفوی،فریبا سلمانی ام آباد ، باستان شناسی،1391
آرامگاههای طبرستان، جواد بی نیاز وندچالی،باستان شناسی،1391
سیر تحول تذهیب در قرآنهای دوره صفوی، خ بلوری
بررسی تطبیقی تذهیبهای خوشنویسی دوره های تیموری، صفوی و قاجار خانم پنجی پور
نگاره های غدیر و وحدت اسلامی قاسمی

 

:: ::