اعضا - سولماز امیر راشد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سولماز امیر راشد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
سونیا دلونه و جنبش اورفیسم،انتشارات ندای شمس، تبریز، 1387
پارچه بافی سنتی آذربایجان، ندای شمس،تبریز 1390
هنر نقاشی و چاپ باتیک، انتشارات سلیمان زاده، تهران،1392
 آشنایی با هنرهای سنتی ایران، انتشارات سلیمان زاده، تهران، 1393
:: ::