دانشگاه محقق اردبیلی
خانم فرشته پورمحسنی کلوری - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک f_pourmohseniuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل خانم فرشته پورمحسنی کلوری
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی روان شناسی عمومی
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
برگشت به صفحه کارنامه علمی