اعضا - یاسر حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یاسر حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده

  تخصصها:

  1) گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی روشهای نوین در طراحی و نصب زهکشهای زیرزمینی با تاکید بر استفاده از فیلترهای مصنوعی و کاهش هزینه ها- (بهمن ماه 1386 اهواز).

  2) گواهینامه شرکت در دوره آموزش Arc GIS سازمان نقشه برداری کشور.

  3) آشنایی کامل با نرم افزارهای تخصصی

  ِ Drain ,Drain mod ,Crop wat ,Surfer ,GS+ ,Arc GIS

  ,Arc view ,WMS ,River Tools Auto CAD Land Development & civil design

  4) آشنایی کامل با نرم افزارهای عمومی OFFICE

:: ::