اعضا - یاسر حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي یاسر حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک y_hoseini@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل آقاي یاسر حسینی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت تکنولوژی تولیدات گیاهی
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
:: ::