اعضا - حسین نظم فر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حسین نظم فر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
 
ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع دانشجو سمت سال دفاع
1 مکان‌یابی ساختمان های بلند مرتبه شهری با تأکید بر نظریه رشد هوشمند شهری سیده هاجر آقایاری کارشناسی ارشد راهنما 1396
2 برنامه‌ریزی توسعه شهری با تأکید بر گردشگری مذهبی مژگان حاتمیان کارشناسی ارشد راهنما 1396
3 سنجش مسایل و مشکلات شهری جهت بهبود زندگی شهروندان علی غفاریان کارشناسی ارشد راهنما 1396
4 بررسی و تحلیل بسترهای مناسب برای توسعه کالبدی شهر مشکین شهر داود محمدیان کارشناسی ارشد راهنما 1396
5 ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم فاطمه یعقوبی کارشناسی ارشد راهنما 1396
6 تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری احمد اسمعیلی کارشناسی ارشد راهنما 1395
7 ارزیابی تبعیت از الگوی شهر اسلامی-ایرانی امیرحسین اصلانی کارشناسی ارشد راهنما 1395
8 بررسی و تحلیل میزان توسعه‌یافتگی و نابرابری‌های فضایی در استان کردستان انور امان اله پور کارشناسی ارشد راهنما 1395
9 رویکرد مشارکتی توسعه پایدار اجتماعات محلی در بافت های فرسوده سنندج بهاره کریمی کارشناسی ارشد راهنما 1395
10 بررسی و ارزیابی توسعه فیزیکی کالبدی مشکین شهر رقیه شیرعلیزاده کارشناسی ارشد راهنما 1395
11 ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از GIS نسرین صادق قهراباد کارشناسی ارشد راهنما 1395
12 ارزیابی آسسیب پذیری وارده بر شهرها در برابر زلزله با استفاده از ANP FUZZY سعیده علوی کارشناسی ارشد راهنما 1395
13 ارزیابی و اولویت بندی شهرستان‌های استان اردبیل از منظر شاخص‌های شهر سالم کمال لامعی کارشناسی ارشد راهنما 1395
14 رتبه‌بندی و سطح بندی شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ شاخص‌های گردشگری مصیب محمدی کارشناسی ارشد راهنما 1395
15 تحلیل توسعه فضایی و شکل گیری هسته های نوین شهری فرامرز منتظر کارشناسی ارشد راهنما 1395
16 سنجش پایداری محلات شهری محمدحسین پناهی کارشناسی ارشد راهنما 1394
17 اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی شهری داریوش جعفری کارشناسی ارشد راهنما 1394
18 استراتژی توسعه شهری مبتنی بر توسعه پایدار فاطمه محمدی کارشناسی ارشد راهنما 1394
19 تحلیل فضایی توریسم پایدار شهری میثم گلردی کارشناسی ارشد راهنما 1394
20 نقش چیدمان و روابط فضایی در حس مکان با تأکید بر نظریه چیدمان فضا مژگان جعفری کارشناسی ارشد راهنما 1394
21 ارزیابی و اولویت بندی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهر خلاق ناهید نظام پور کارشناسی ارشد راهنما 1394
22 مدلسازی تغییرات فضای سبز شهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه آرزو رجبی کارشناسی ارشد راهنما 1393
23 برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگرری با استفاده از GIS (مطالعه موردی:شهر اردبیل) محمد طایفه حاجی آبالو کارشناسی ارشد راهنما 1393
24 بررسی و سنجش عدالت فضایی در بهره مندی از خدمات شهری(مطالعه موردی:مناطق ده گانه شهر تبریز) مستجاب بهروزی کارشناسی ارشد راهنما 1393
25 ارزیابی توسعه‌یافتگی نواحی شهر اردبیل از منظر عدالت فضایی رحیمه فضلی کارشناسی ارشد راهنما 1393
26 بررسی روند رشد پراکنده شهری با تأکید بر شاخص‌های تراکمی رشد هوشمند(مورد مطالعه:منطقه 1 تهران) رسول طایفه عیسی خواجه لو کارشناسی ارشد راهنما 1393
27 بررسی و تحلیل نابرابری‌های فضایی درون‌شهری در برخورداری از خدمات عمومی شهری از منظر عدالت فضایی(مطالعه موردی:شهر مراغه) مهدی قاسمی کارشناسی ارشد راهنما 1393
28 بررسی و ارزیابی نقش صنعت توریسم در اقتصاد شهری (مطالعه موردی:شهر اردبیل) قاسم مرواریدی کارشناسی ارشد راهنما 1393
29 ساماندهی اسکان غیررسمی (مطالعه موردی:باغ نجاتی شهر بجنورد) طیبه انصاریان کارشناسی ارشد مشاوره 1393
30 توانمندسازی اسکان غیررسمی (مطالعه موردی:شهر شوش کوی شهید وهب) سید محسن چریم کارشناسی ارشد مشاوره 1393
31 بررسی وضع موجود و ارائه الگوی بهینه پارکینگ عمومی با بهره‌گیری از مدل ANP مبتنی بر GIS مهدی پور رضا قلی کارشناسی ارشد مشاوره 1393
32 بررسی و سطح‌بندی وضعیت توسعه شهرستان‌های کلان منطقه آذربایجان عبدالله پناهی کارشناسی ارشد مشاوره 1393
33 ارزیابی کیفیت زندگی شهری حدیقه عباسی قوزلو کارشناسی ارشد راهنما 1392
34 سرمایه اجتماعی و حکمرانی مطلوب شهری سارا خدایی کارشناسی ارشد راهنما 1392
35 بررسی پراکنش فضای سبز شهری زهرا کاملی فر کارشناسی ارشد راهنما 1392
:: ::