اعضا - حسین نظم فر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حسین نظم فر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
-تحلیل فضایی رقابت‌پذیری سکونتگاه‌های شهری استان‌های ایران، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا
-سنجش کیفیت زندگی شهری، فصلنامه آمایش محیط
-سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان با تأکید بر توسعه پایدار، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا
-بررسی و تحلیل توسعه‌یافتگی و نابرابری‌های فضایی بخش کشاورزی استان کردستان، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط سطوح توسعه روستایی و میزان برخورداری دهستان‌های استان آذربایجان غربی
-ارزیابی و اولویت‌بندی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهر خلاق، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
-ارزیابی کیفیت محیط شهری با تأکید بر مؤلفه‌های زیست‌محیطی ،فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا
-ارزیابی رقابت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی شهری، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست
-ارزیابی اثرات زیست‌محیطی صنعت بر کیفیت محیط‌زیست شهری(استان‌های کشور) ، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست
-تحلیل فضایی شاخص‌های شهر سالم در سکونتگاه‌های شهری (استان اردبیل) ، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست
-بررسی وضعیت رقابت‌پذیری شهرهای ایران، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست
-سنجش میزان برخوردار شهرهای سکونتگاه‌های شهری استان اردبیل از شاخص‌های شهر خلاق، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی
-ارائه الگوی بهینه فضای سبز شهری با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای
-تحلیل فضایی و سطح‌بندی شهرستان‌های استان گلستان بر اساس شاخص‌های اشتغال، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی
-شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی
-سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاه‌های شهری، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا
-کاربرد مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه و منطق فازی در پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی
-سنجش نابرابری فضایی مناطق شهری از منظر عدالت اجتماعی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
-تأثیر عوامل جغرافیایی بر پدافند غیرعامل در مناطق مرزی استان آذربایجان شرقی، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی
-تحلیل کالبدی-فضایی شهر سنندج جهت مکان‌یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط
-سنجش جدایی گزینی مسکونی پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی شهر شیراز با استفاده از شاخص‌های اندازه‌گیری چند گروهی، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
-ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان ارومیه جهت توسعه شهری، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای
-سنجش عدالت فضایی در پراکنش توسعه(مطالعه موردی:شهرستان‌های استان اردبیل) ، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی
-بررسی وضعیت شاخص‌های کیفیت زندگی ازنظر شهروندان، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی
-بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی با تأکید بر نقش سرمایه فکری و عوامل محیطی-مکانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین
-تحلیلی بر پدیده دست‌فروشی در شهر و آثار آن بر حجم ترافیک پیاده و سواره شهری(مطالعه موردی: شهر لنگرود)، فصلنامه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای
-تحلیل مقایسه‌ای از کاربرد روش‌های تحلیل چند معیاره در مطالعات منطقه‌ای، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای
-سنجش میزان برخورداری شهرستان‌های استان خوزستان از شاخص‌های بهداشتی -درمانی با استفاده از تکنیک ادغام، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی
-سنجش میزان برخورداری شهرستان‌های استان خوزستان از شاخص‌های توسعه با استفاده از تکنیک ادغام، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا
-تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی درون‌شهری، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی
-بازسازی شرایط اکوژئومورفولوژیکی دیرینه و عهد حاضر دریاچه زریوار، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا
-رتبه‌بندی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی
-ارزیابی سنجش سطح پایداری توسعه در محلات منطقه 9 شهر مشهد، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری
-سنجش نابرابری فضایی در برخورداری از شاخص‌های آموزشی با استفاده از روش تاپسیس، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی
-تحلیل فضایی توسعه منطقه‌ای استان کرمانشاه با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
-سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی صنعتی استان خوزستان، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی
-بررسی اثرات سطح آب دریاچه ارومیه بر بیواکولوژی منطقه شمال غرب ایران با استفاده از داده‌های دور سنجی،فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی
-ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی-فیزیکی شهرها در برابر زلزله، فصلنامه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای
-نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت فرسوده شهری(بافت فرسوده شهر اردبیل)، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای
-بررسی نقش عوامل محیط طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه‌های شهری فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی
-پایش دریاچه نمکی مهارلو با تکنیک‌های پردازش تصاویر ماهواره ای چند طیفی، فصلنامه محیط شناسی
-سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی ناحیه ای (مطالعه موردی:استان خوزستان)، مجله علمی -پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)
-پهنه بندی آب و هوایی شمال و شمالغرب ایران با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای، فصلنامه ی علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی
-بررسي و تحليل سطح برخورداري شهرستان هاي استان چهارمحال وبختياري از شاخص هاي توسعه با استفاده از مدل تاپسيس فازی، مجله پژوهش و برنامه ريزي شهري           
:: ::