اعضا - عباس معمارباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عباس معمارباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره

1-آقای صمد اسمعیل زاده

2-آقای حبیب اله دشتی

3- آقای مرتضی زاده

4-خانم شبنم عزیزان

5-خانم سمانه پوررحیمی

6- آقای محسن نمک شناس

7- خانم فاطمه احمدی

8- آقای عادل اسلامی

9- آقای ایرج جهانبخش

10- خانم زهره آهنگری

11- آقای مسعود صالحی

12- خانم نير رحيمي

13- خانم اکرم عبادی

14- آقای سعید نعمتی

15- آقای افشین رهبر قاضی
16- محمد علیزاده

:: ::