اعضا - عباس معمارباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عباس معمارباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
استاديار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي از دی ماه 1386
دانشيار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي از فروردین 1391
استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی از شهریور 1395
مدير گروه تربيت بدني و علوم ورزشي از سال 1390 الي 1392
استاد مدعو دانشگاه مک گیل کانادا از November 2014- Spetember 2015
:: ::