اعضا - عباس معمارباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عباس معمارباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت‌های حرفه‌ای
عضو کارگروه مهندسی ورزش در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
عضو انجمن بیومکانیک کانادا
عضو کارگروه بیومکانیک ورزشی گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و گشترش علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
:: ::