اعضا - معرفت سیاه کوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور معرفت سیاه کوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m_siahkohian@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.uma.ac.ir
نام کامل پروفسور معرفت سیاه کوهیان
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
توصیف مختصر

  نام و نام خانوادگی: معرفت سیاه کوهیان

  مرتبه دانشگاهی: استاد

  رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش

 

:: ::