اعضا - معرفت سیاه کوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور معرفت سیاه کوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

 

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله شماره مجله سال چاپ

1

بررسي اثر مصرف محلول ساكارز 8 درصد بر اجراي شوت در فوتبال

فصلنامه المپيك

1و2

1377

2

بررسي تأثير تمرينات هوازي بر آپوليپوپروتئين‌هاي پلاسماي مردان بزرگسال

‌‌علوم پزشكي  مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

1

1380

3

تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیر بر مارکر آسیب لیپیدی مالون دی آلدئید پس از فعالیت ورزشی وامانده‌ساز

ورزش و علوم زیست حرکتی

2

1391

4

ارزيابي روايي و پايايي چربي سنج‌هاي ساخت داخل در اندازه‌گيري چربي زير پوستي

پژوهش در علوم‌ورزشي

3

1381

5

مقايسه اثر شدت تمرينات هوازي بر عامل‌هاي خطرزاي قلبي‌–عروقي در مردان ميانسال

المپيك

1و2

1382

6

تحليل و مقايسه روش‌هاي مختلف تعيين آستانه بي‌هوازي

حرکت

20

1383

7

ارزيابي آمادگي قلبي – تنفسي و عناصر تركيب بدن اعضاي هيأت علمي و كارمندان دانشگاه محقق اردبيلي

علم و فناوری

3و4

1383

8

تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در تربيت‌بدني و علوم ورزشي از ديدگاه مديران

پژوهش در علوم‌ورزشي

6

1384

9

بررسي ارتباط آمادگي قلبي – تنفسي و عناصر تركيب بدني زنان خانه‌دار

علم و فناوری

3و4

1384

10

تعيين آستانه بي‌هوازي به روش Dmax

پژوهش در علوم‌ورزشي

10

1385

11

هنجار ملی آزمون دویدن سرعتی بی هوازی (rast) برای افراد 15 تا 25 سال ایرانی

پژوهش در علوم ورزشي

16

1386

12

مقایسه وضعیت پراکندگی گونه پیکری ورزشکاران زن و مرد استان مرکزی در 12 رشته ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

27

1389

13

بررسی همگرایی بین نقطه شکست ضربان قلب(HRDP ) و نقطه شکست پتاسیم سرم(KTP) در  دانشجویان پسر فعال

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

1

1389

14

ارزیابی همگرایی آزمون های آزمایشگاهی بالک-ویر و آزمون 5 دقیقه ایی بالک در برآورد آمادگی قلبی-تنفسی زنان و مردان 60-30 ساله غیرفعال

جهش

7

1389

15

بررسی تاثیر مصرف حاد سلکوکسیب بر التهاب و استرس اکسیداتیو متعاقب فعالیت هوازی شدید

فیزیولوژی و متابولیسم ورزشی

1

1390

16

مقایسه پروتکل وابسته به زمان در برابر پروتکل های وابسته به مسافت در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دانشجویان پسر فعال

پژوهش در علوم ورزشی

28

1389

17

تاثیر مصرف محلول ساکارز 5 درصد در طول یک فعالیت استقامتی بر میزان قند خون و حداکثر سرعت متعاقب آن

ورزش و علوم زیست حرکتی

2

1390

18

مقایسه پاسخ های حاد  شاخص هاي دستگاه انعقادی خون به يک وهله فعاليت ورزشی هوازی زيربيشينه در افراد ورزشکار و غيرورزشکار

فیزیولوژی ورزش

16

1391

19

تاثير مصرف مکمل مالتودکسترین در طول فعاليت هوازي بر مقدار گلوکز خون و شاخص های بی هوازی پسران ورزشکار

علوم زیستی ورزشی

14

1391

20

تاثیر الگوی باردهی در پروتکل های درمانده ساز  بر آستانه بی هوازی دختران جوان غیرفعال

ورزش و علوم زیست حرکتی

7

1391

21

ارزیابی همگرایی پروتكل­های وابسته به زمان و وابسته به مسافت در تعیین  نقطه­ ی شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دختران جوان غیرفعال

فیزیولوژی ورزش

17

1392

22

تأثیر فعالیت هوازیبر پاسخ های فیبرینولیز جودوکاران در صبح و عصر

فیزیولوژی ورزش

17

1392

23

تأثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی متوسط بر شاخص های هوازی و بی هوازی پسران ورزشکار

فیزیولوژی ورزش

18

1392

24

تدوین هنجار های ترکیب بدنی و آمادگی جسماني وزنه برداران جوان و بزرگسال نخبه

فیزیولوژی ورزش

19

1392

25

تأثیر هشت هفته تمرین ایزوکالریک با شدّت LTP1و LTP2 بر متغیرهای قلبی-ریوی مردان جوان غیر ورزشکار

فیزیولوژی ورزش کاربردی

23

1395

26

تاثیر مصرف مکمل انار و تمرین هوازی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان دارای اضافه وزن

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

11

1393

27

فشار اکسایشی، فعالیت ورزشی و سازگاری ها: مطالعه مروری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

11

1393

28

ارزیابی تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل سیر بر متغیرهای قلبی - ریوی مردان غیرورزشکار گرم مزاج

قیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

1

1393

29

بررسي پاسخ هاي هورموني كوتاه مدت تستوسترون و كورتيزول به تمرين مقاومتي حجمي و قدرتي در پسران جوان غير ورزشكار

ورزش و علوم زیست حرکتی

12

1393

30

تأثیر مصرف کوتاه مدت سیر بر فازهاي ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه اي در مردان ورزشکار

فیزیولوژی ورزش

24

1393

31

ارتباط ناهنجاری های پایین تنه با توان عضلانی در دانش آموزان دختر 10 و 11 ساله شهرستان اردبیل

آموزش تربیت بدنی

11

1393

32

مقایسه اثر بی تمرینی و تمرین مجدد در شش حرکت اصلی وزنه برداران نخبه

المپیک

12

1393

33

تاثیر مصرف نوشابه ورزشی زمزم ایزوتونیک بر ظرفیت بی هوازی دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی

جهش

2

1394

34

اثر تغیرات پاراکسوناز-1، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشارخون بالا به دنبال 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط

مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

1

1395

35

تأثیر یک هفته مکمل سازی سیر بر شاخصهای قلبی تنفسی مردان ورزشکارگرم مزاج

فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3

1394

36

بررسی تاثیر بی تمرینی وتمرین مجدد برمتغیرهای ساختاری بطن چپ وزنه برداران نخبه

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

4

1394

37

تاثیر نوشابه ورزشی ایزوتونیک بر استقامت قلبی - تنفسی دانشجویان پسر

جهش

4

1394

38

تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت عصاره ی هیدروالکلی گیاه خار مریم (سیلی مارین) بر تغییرات سطوح آنزیم های کبدی ناشی از یک وهله فعالیت هوازی در مردان فعال

فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل

3

1394

39

ارزیابی تاثیر برنامه غذایی رایانه اي بر برخی از ویژگی هاي پیکرسنجی و عملکردي

ورزشکاران بدن ساز

نشریه مطالعات کاربردي علوم زیستی در ورزش

7

1395

40

تاثیر تمرین هوازی و هیپوکسی متناوب بر بیان پروتئین های درگیر در آنژیوژنز بلفت قلبی موش های صحرایی

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

1395

41

سنجش اعتبار معادلات راه­ رفتن و دویدن ACSM در برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان فعال ایرانی

فیزیولوژی ورزش

30

1395

42

تاثیر مکمل سازی طولانی مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز

فیزیولوژی ورزش

29

1395

43

تاثیر شدت های متوسط فعالیت هوازی حاد یک جلسه ایی بر تعداد سلول های بنیادی خونسازCD34+    در گردش در مردان میانسال

فیزیولوژی ورزش کاربردي

1395

44 اثر مصرف مکمل ال- کارنيتين طي شش هفته بر درصد چربي و نيمرخ ليپوپروتئين پسران غيرورزشکار فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 4 1394
45 بررسي تاثير بي تمريني بر عملكرد و تركيب بدن وزنه برداران نخبه تيم ملي حرکت 4 1380
46   همگرايي بين نقطه شکست ضربان قلب (KTP) و نقطه شکست پتاسيم سرم (HRDP) در مردان جوان ورزشکار طي پروتکل ورزشي هافمن مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1 1389
47 تاثير محيط کار بر ظرفيت تنفسي کارگران کارخانه ذوب آهن
فصلنامه تربيت بدني و علوم ورزشي
2 1387
48 اثر تمرينات هوازي بر سايز LDL و آپوپروتئين هاي پلاسمايي در مردان ميانسال حرکت 14 1381
49

Effects of body composition measures on dimension of Vo2max

International Journal of Fitness

1 2006
50 Impact of age in the cardio respiratory fitness in housewives International Journal of Fitness 2 2006
51 A new mathematical model for determination of heart rate deflection point International Journal of Fitness

3

2007
52

Influence of aerobic exercise at high and moderate intensities

Influence of aerobic exercise in untrained men

J SPORTS MED PHYS FITNESS

48 2008
53 Correlation of vertical jump performance with flexibility in young soccer players Medicina Dello Sport 17 2008
54 Effect of Carbohydrate Ingestion on Sprint Performance Following Continuous Exercise Journal of Applied Sciences 8 2008
55

The Effects of Exercise Intensity on the Low Density Lipoprotein Profile: Quantitative vs. Qualitative Changes

Journal of Biological Sciences

8 2008
56

Comparison of Three Prediction Equation of Body Fat Percentage via Skinfold Thickness Method with Segmental Multi-Frequency

Research Journal of Biological Sciences

6

2008

57

Is The Cardiorespiratory Fitness Affected by Height of Young Girls?

P Journal of Appl Sci

11

2008

58

IMPACT OF HEIGHT ON THE PREDICTION OF MAXIMUM OXYGEN CONSUMPTION IN SEDENTARY YOUNG GIRLS

Journal of Applied Sciences

12

2009

59

Correlation of vertical jump performance with flexibility in young soccer players

Sport Medicine

62

2009

60

Correlations of Anthropometric and Body Composition Variables with the Performance of Young Elite Weightlifters

Journal of Human Kinetics

25

2010

61

Cardio-respiratory fitness in Steel Plant Workers: A survey of physical Activity Effects

International Journal of Fitness

6

2010

62

The Effects of Training Volume on the Performance of Young Elite Weightlifters

Journal of Human Kinetics

26

2010

63

The effect of post –exercise carbohydrate ingestion on inflammatory response to short time, high-forced eccentric exercise

J Sports Med Phys Fitness

50

2010

64

Relationship between fundamental movement skills and body mass index in 7-to-8 year-old children

WASJ

15

2011

65

Physical fitness, anthropometric and sedentary behavior characteristics of 7-to-11 year–old boys in different physical fitness level

WASJ

15

2011

66

Comparison of serum c-reactive protein in young soccer players and non-athletes

Biol Sport

28

2011

67

Influence of a low-dose cox-2 inhibitor drug on exercise-induced inflammation. Muscle damage and lipid peroxidation

Biol Sport

29

2012

68

The effect of air pollution on Cardio-respiratory fitness of steel plant Co. workers

Middle-East J Sci Res

11

2012

69

THE EFFECT OF SHORT TERM DETRAINING ON BODY COMPOSITION AND ANTHROPOMETRIC VARIABLES IN YOUNG ELITE WEIGHTLIFTERS

Gym

13

2012

70

A new approach for the determination of anaerobic threshold: methodological survey on the modified Dmax method

J Human Sport & Exec

7

2012

71

Diurnal variation of hameostatic response to exercise in young sedentary males

Biol Sport

29

2012

72

Narita target heart rate equation underestimates the measured anaerobic threshold in healthy young boys

AJSM

4

2013

73

ADVANCED METHODOLOGICAL APPROACH IN DETERMINATION OF THE HEART RATEDEFLECTION POINT: S.DMAX VS L.DMAX METHODS

J Sports Med Phys Fitness

53

2013

74 Effects of high-intensity interval training on aerobic and anaerobic indices: Comparison of physically active and inactive men

Sci & Sports

28

2013

75

Survey on the  effect of  combined training on bio motor abilities of active males

Int J Sport Studies

3

2013

76

Effect of short- term garlic supplementation on DNA damage after exhaustive exercise in non-athlete men

Eur J Exp Biol

3

2013

77

Talent identification of elite Iranian male artistic and trampoline Gymnasts

Middle-East J Sci Res

16

2013

78

The assessment of agreement cardiorespiratory fitness relative estimated by two laboratory method in 30-50 years old men

Eur J Exp Biolog

11

2013

79

The Effect of Progressive Aerobic Exercise On G6PD Activity Among Active and Sedentary Men

International Journal of Kinesiology and Sports Science

4

2014

80

A New Fitness Dependent Maximal Protocol for Determination of Heart Rate Deflection Point

Revista Brasileira de Medicina do Esporte

6

2015

81

The effect of concurrent training order on hormonal responses and body composition in obese men

Science and Sport

5

2015

82

Comparison of running time in anaerobic threshold to exhaustion stage in active and inactive boys

Int Res J Appl Basic Sci

9

2015

83

Lean Body Mass as a Predictor of Performance of the Iranian Young Elite Weightlifters

South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation

38

2016

84
تتاثير 8 هفته تمرين استقامتي و مكمل ياري پروتئين وي Whey)) بر سطوح سرمي لپتين، نسبت تستوسترون به كورتيزول، پروفايل ليپيدي و تركيب بدني دانشجويان پسر چاق
 
فصلنامه طب مكمل 3 1395
85 اطلاع رسانی: شعار المپیک: ضرورت رویکردی نو رشد آموزش تربیت بدنی 22 1386
86

Narita Target Heart Rate Equation Underestimates the Predicted AdequateExerciseLevel in Sedentary Young Boys

AJSM 2013
87 Impact of height on the prediction of maximum oxygen consumption in active young men ANSI 2009
88 Influence of aerobic exercise at high and moderate intensities on lipid peroxidation in untrained men NCBI 2008
89

تاثیر کنترل گلایسمیک و مدت ابتلا به بیماری دیابت بر تغییر پذیری ضربان قلب(HRV) در مردان دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیطی

مجله پزشکی ارومیه

1396

:: ::