اعضا - لطفعلی بلبلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر لطفعلی بلبلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

فیزیولوژی ورزشی در محیطهای مختلف ( گرما-سرما-ارتفاع و رطوبت). همکاری در طراحی و ساخت وسایل آزمایشگاهی (فیزیولوژی ورزشی و بیومکانیک

:: ::