اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی (علمی پژوهشی)

 1- نریمانی، محمد(1373). بررسی نگرش معلمان نسبت به دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی دانشور-شاهد،3(1)، 48-36.

 2-نریمانی، محمد(1374). بررسی حافظه فوری شنیداری در دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی دانشور-شاهد، 4(1)، 37-24.

 3-نریمانی، محمد(1375). بررسی وضعیت روانشناختی و مکان کنترل سالمندان. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی اردبیل، 5(2)35-21.

 4-نریمانی، محمد(1378). مقایسه اثربخشی درمان شناختی و رفتار لوینسون. مجله علمی پژوهشی روانشناسی، 2(1)،32-16.

5- نریمانی، محمد(1380). بررسی میزان شیوع اضطراب در دانش آموزان و مقایسه اثربخشی درمان شناختی و رفتاری با روش ایمن سازی روانی مایکنبام در کاهش علائم اضطراب دانش آموزان. مجله علمی پژوهش دانشور-شاهد، 4(2)، 30-13.

 6-نریمانی، محمد و روشن(1381). بررسی میزان شیوع و علل افسردگی در میان دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی دانشور-شاهد، 6(3)، 57-42.

7- نریمانی، محمد و روشن(1381). بررسی و میزان شیوع و اثربخشی درمان شناختی و رفتاری در کاهش افسردگی دانش آموزان، مجله علمی پژوهشی روانشناسی، 4(1)، 44-25.

 8-نریمانی، محمد؛ روحی نخستین، پروین و یوسفی، مهناز(1383). بررسی میزان و علل افسردگی بعد از زایمان. مجله علمی پژوهشی علوم پزشگی اردبیل، 3(1)، 23-11.

 9-نریمانی، محمد(1383). بررسی تأثیر درمان شناختی رفتاری در ترک اعتیاد. مجله علمی پژوهشی تازه ها و پژوهش های مشاوره، 2(1)، 33-16.

 10-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و برهمند، اوشا(1383). بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و مولفه های انگیزشی در دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی علم و فناوری، 2(1)، 33-19.

 11-نریمانی، محمد؛ ابواقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا و محمد امینی، زرار(1384). مقایسه سرسختی روانشناختی، سبکهای تفکر، مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار. مجله علمی پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی، 3(1)، 16-1.

 12-نریمانی، محمد؛ خنیا، یوسف؛ ابوالقاسمی، عباس؛ آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا و گنجی، مسعود(1384). رابطه صفات شخصیتی و استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران. مجله علمی پژوهشی علوم پژشکی دانشگاه آزاد مشهد، 4(2)، 33-20.

 13-نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس(1384). بررسی میزان علل و راه های مقابله با اضطراب. مجله علمی پژوهش علم و فناوری، 3(1)، 45-26.

 14-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و کیامرثی، آذر(1384). بررسی میزان و شیوع و هم ابتلایی اختلالات رفتاری، مجله علمی پژوهشی علم و فناوری، 4(2)، 36-25.

 15-نریمانی، محمد و رجبی، سوران(1384). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 18(2)، 23-11.

 16-نریمانی، محمد و رجبی، سوران(1384). بررسی پدیده تکدی گری و رابطه آن با فقر. مجله علمی پژوهشی علم و فناوری،(1)، 14-1.

 17-نریمانی، محمد اسلام دوست، ثریا و غفاری، مظفر(1385). علل اضطراب امتحان در میان دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1(1)، 20-8.

 18-نریمانی، محمد و آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا(1385). میزان و علل خشونت مردان علیه زنان. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 3(1)، 32-16.

 19-نریمانی، محمد؛ خنیا، یوسف؛ ابوالقاسمی، عباس و مجیدی، مسعود(1385). ارتباط صفات شخصیتی، استرس و مهارتهای مقابله. مجله علوم پزشکی اردبیل، 4(1)، 16-1.

 20-نریمانی، محمد؛ بیابانگرد، اسماعیل و رجبی، سوران(1385). بررسی کارآمدی روان نمایشگری بر بهبود بخشی مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 20(18)، 33-19.

 21-نریمانی، محمد و خانبابازاده، مژگان(1385). بررسی ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی اردیبل، 6(2)، 13-1.

 22-برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد و امانی، ملاحت(1385). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش آموزان دبستانی اردبیل. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 22(1)، 28-13.

 23-نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید(1385). بررسی فشارزاهای روانی اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر. مجله علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی، 3(1)، 16-33.

 24-نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ غفاری، مظفر و گنجی، مسعود(1385). مقایسه خودپایی و هیجان خواهی در ورزشگاران حرفه ای و غیر حرفه ای. مجله علمی پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی، 4(2)، 27-14.

 25-نریمانی، محمد؛ گنجی، مسعود؛ ابوالقاسمی، عباس و غفاری، مظفر(1386). مقایسه مکان کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای. مجله علمی پژوهشی حرکت،1(1)، 13-1.

 26-نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و گنجی، مسعود(1386). مقایسه اثر بخشی دو روش تصویر سازی ذهنی و تن آرامی بر افزایش خودکارآمدی و عملکرد ورزشی تکواندو کاران. مجله علمی پژوهشی حرکت، 2(1)، 45-28.

27- نریمانی، محمد و آریان پوران، سعید(1386). مقایسه خودکارآمدی و تحمل ابهام در ورزشگاران گروهی و انفرادی با افراد غیر ورزشکار. مجله علمی پژوهشی حرکت، 3(1)، 14-26.

 28-نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید و صادقیه اهر، سعید(1386). مقایسه خودپایی و سلامت عمومی در ورزشگاران گروهی و انفرادی و افراد غیر ورزشگار. مجله علمی پژوهشی پایش، 2(1)، 17-1.

 29-نریمانی، محمد و امانی، ملاحت(1386). بررسی میزان عقب ماندگی ذهنی و عوامل مرتبط با آن در شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 4(2)، 14-1.

 30-نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا و محمد امینی، زرار(1386). بررسی ارتباط سرسختی روانشناختی و سبکهای تفکر و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی روانشناسی تبریز، 4(2)، 23-10.

 31-نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد(1386). مقایسه مولفه های حافظه در میان دانش آموزان نابینا و عادی. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 22(18)، 33-19.

 32-نریمانی، محمد؛ آقا محمدیان شعرباف، حمید رضا و رجبی، سوران(1386). مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 5(2)، 45-32.

 33-ابوالقاسمی، عباس؛ گل پور، محسن و نریمانی، محمد(1386). اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. مجله علمی پژوهشی روانشناسی کاربردی، 3(1)، 23-10.

 34-نریمانی، محمد و رسولی، رضا(1386). بررسی میزان و علل گرایش دانشجویان به رسانه های گروهی داخلی و خارجی. فصلنامه علمی پژوهشی پیک نور، 3(1)40-26.

 35-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و احدی، بتول(1387). مقایسه باورهای فراشناختی و ابعاد کمال گرایی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال تنیدگی پس از ضربه در تعامل با بلا تکلیفی. مجله علمی پژوهشی روانشناسی، 4(1)، 36-22.

36- ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و احدی، بتول(1378). مولفه های فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال وحشت زدگی. مجله علمی پژوهشی علوم روانشناختی، 4(2)، 25-13.

 37-نریمانی، محمد و رفیق ایرانی، سودابه(1387). بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با سلامت روانی بیماران مبتلا به همودیالیز. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 6(1)، 25-10.

 38-نریمانی، محمد و ارجمند، جاوید(1387). بررسی رابطه جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستاانهای دولتی و غیر انتفاعی. مجله علمی پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی، 7(3)، 30-15.

 39-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ شیبانی، حسین و گنجی، مسعود(1387). مقایسه ابعاد روان نژندی و اندروژنی در زنان نابارور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی اراک، 15(7)، 107-118.

 40-ابوالقاسمی، عباس؛ غلامی، حسین؛ نریمانی، محمد و گنجی، مسعود(1387). مقایسه ی تأثیر دو روش شناخت درمانی تیزدل و بک در کاهش نشانه های افسردگی و اصلاح باورهای فراشناختی در بیماران افسرده خو. مجله علمی پژوهشی پژوهشهای روانشناختی، 22(16)، 26-11.

 41-محمد امینی، زرار؛ نریمانی، محمد؛ برهمند، اوشا و صبحی قرامکی، ناصر(1387). رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آن در دانش آموزان ممتاز و عادی. مجله علمی پژوهشی، 8(35 و 36)، 45-22.

 42-احدی، بتول؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و آسیایی، مریم(1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. مجله علمی پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناسی، 10(1)، 127-117.

 43-ابوالقاسمی، عباس؛ اکبری، رفیعی و نریمانی، محمد(1388). بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر مکانیزم های دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله علمی پژوهشی علوم روانشناختی، 32(1)، 23-12.

 44-نریمانی، محمد و رجبی، سوران(1388). مقایسه تأثیر حساسیت زدایی از طریق چشم و پردازش مجدد با درمان شناختی-رفتاری در درمان اختلال استرس پس از سانحه. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد پزشکی تهران، 4(2)، 23-14.

 45- نریمانی، محمد؛ ملکشاهی، معصومه و محمودی، نادر(1388). بررسی مهارتهای مقابله ای و تحمل ابهام در دانش آموزان دختر. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 31(1(و2)، 33-41.

 46-احدی، بتول؛ عزیزی نژاد، فهیمه؛ نریمانی، محمد و برهمند، اوشا(1388). تبیین اختلال وسواسی اجباری بر حسب سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی. مجله علمی پژوهشی علوم رفتاری، 2(4)343-339.

 47-نریمانی، محمد؛ محمودی، نادر و ملکشاهی فر، معصومه(1388). مقایسه هوش هیجانی و سبک دلبستگی کودکان دارای لکنت زبان و بدون لکنت. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 32(1و2)، 27-15.

 48-ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، محسن؛ نریمانی، محمد و قمری گیوی، حسین(1388). بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. مجله علمی پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناسی، 3(1)، 18-1.

49-قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و ربیعی، ژاله(1388). مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری و بهنجار. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 4(1)، 24-10.

50-ابوالقاسمی، عباس؛ زاهدبابلان، عادل و نریمانی، محمد(1388). بررسی ارتباط پیوستگی و تیپ شخصیتی با تندرستی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 3(1)،13-1.

51- نریمانی، محمد و عباسی، مسلم(1388). بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب اوری با فرسودگی شغلی. مجله علمی پژوهشی فراسوی مدیریت، 3(1)، 20-12.

52-نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و رفیق ایرانی، سودابه(1388). مقایسه اثربخشی روش ایمن سازی روانی مایکن بام، مهارتهای مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خودکارآمدی دانش آموزان دختر، مجله علمی پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی، 3(2)، 20-9.

53-ابوالقاسمی، عباس؛ پورکرد، مهدی و نریمانی، محمد(1388).ارتباط مهارتهای اجتماعی، خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان. مجله علوم ژزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 4(1)، 23-14.

54-نبی زاده، نوید؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد(1388). رابطه پاسخ هیجانی و علایم مثبت و منفی با کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، 4(1)، 20-12.

55-زاهد بابلان، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانیع محمد(1388). ارتباط خستگی و خصومت با سلامت روان در بیماران دچار بیماری کرونر قلبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، 5(1)، 12-1.

56-احدی، بتول؛ میرزایی، آسیه؛ نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس(1388). تأثیر اموزش حل مسأله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کمرو. 3(1).25-11.

57-قاسم زاده، عظیم؛ بهاری، سیف الله و نریمانی، محمد(1388). اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش اضطراب و افزایش ابراز وجود دانش آموزان پس دبیرستانهای دولتی شهر پارس آباد. مجله علمی پژوهشی تازه ها و پژوهش های مشاوره،8(31)،95-114.

58- احدی، بتول و نریمانی، محمد(1388). نقش بیزاری، اضطراب وافسردگی در تبیین نشانه های وسواسی-اجباری در نمونه غیر بالینی. مجله علمی پژوهشی پژوهش در روانشناسی سلامت، 11(4)، 13-1.

59-نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و سلیمانی، اسماعیل(1388). مقایسه هوش هیجانی و مولفه های آن در دانش آموزان نابینا. مجله علمی پژوهشی دستاوردهای روانشناختی، 1(1)، 23-14.

60- نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد(1389). نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی اختلال استرس پس از سانحه در افراد در معرض آسیب. مجله علمی پژوهشی پژوهشهای روانشناختی، 4(2)، 24-15.

61- نریمانی، محمد؛ ملکشاهی فر، معصومه و ابوالقاسمی، عباس(1389). مقایسه باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی، وسواسی و پارانویید. مجله علمی پژوهشی علوم روانشناختی، 6(2)، 15-1.

 62-نریمانی، محمد؛ زاهد بابلان، عادل و بشر پور، سجاد(1389). شیوع اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران اورژانس بیمارستانها و کارکنان مراکز آتش نشانی ارومیه. مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری، 1(1)، 20-11.

63-صادقی، موحد؛ نریمانی، محمد؛ مولوی، حسین و رجبی، سوران(1389). مقایسه سبک های مقابله ای و سلامت روانی بیماران مبتلا به دیابت و افراد عادی. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 3(1)، 23-16.

64-نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل(1389). مقایسه هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی ورزشگاران گروهی و انفرادی غیر ورزشگار. مجله علمی پژوهشی فصلنامه روان پویش، 1(1)، 12-1.

65-گنجی، مسعود؛ نریمانی، محمد؛ غفاری، مظفر و رجبی، سوران(1389). مقایسه سلامت روانی مصرف سیگار د دانشجویان با و بدون رفتارهای مذهبی. مجله علمی پژوهشی روان پویش، 1(1)، 25-16.

66-احدی، بتول و نریمانی، محمد(1389). مقایسه تأثیر دو روش شناخت درمانی بک و توحید درمانی در مقابل جهت گیری مذهبی بر کاهش افسردگی. مجله علمی پژوهشی روان پویش، 2(1)، 13-1.

67-نریمانی، محمو؛ آریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی بتول(1389). مقایسه اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی. مجله علمی پژوهشی روانشناسی بالینی، 4(2)، 22-32.

68-نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول(1390). مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت عمومی جانیازان شیمیایی. مجله علمی پژوهشی مطالعات بالینی، 1(1)، 23-12.

69-شیخ اکبری، فرشاد؛ شهباززادگان، بیتا؛ قمری گیوی و نریمانی، حسین(1390). مقایسه درجه حرارت بدن بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو و خلقی بیماران دو قطبی. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی اردبیل، 11(1)، 25-12.

70- نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمری گیوی، حسین و ابوالقاسمی، عباس(1390). اثربخشی روشهای درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیگ در کاهش علایم روانشناختی دانش آموزان مواجهه شده با تروما. مجله علمی پژوهشی مطالعات بالینی، 3(1)، 36-27.

71- ابوالقاسمی، عباس؛ حسنعلی زاده، مهدیه؛ کاظمی، رضا و نریمانی، محمد (1390). تأثیر درمانهای فراشناختی و دارویی بر باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری. مجله علوم رفتاری 4 (1)، 32-46.ISC

72-صادقی، موحد؛ مولوی، پرویز؛ شرقی، افشان؛ نریمانی، محمد و محمد نیا، حسین (1390). بررسی ارتباط شیوه های مقابله ای و سلامت روانی در بیماران دیابتی. مجله اصول بهداشت روانی، 2 (1)، 13-24. ISC.

73-ابوالقاسمی، عباس؛ اله قلیلو، کلثوم و نریمانی، محمد (1390). ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجان و رفتار بین فردی در سوء مصرف کنندگان مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1 (1)، 33-48. ISC

74- آقاجانی، سیف الله؛ نریمانی، محمد و آریان پوران، سعید (1390). مقایسه کمال گرایی و تحمل ابهام در دانش آموزان دختر تیز هوش و عادی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 6 (2)، 35-46.ISC

75- ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد ؛ نریمانی، محمد و زاهد، عادل (1390). نقش ابعاد سرشت و منش در پیش بینی علایم مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. فصلنامه روانشناسی معاصر، 2 (1)، 36-49.ISC

76-پیر علائی، اهه؛ سیاهکوهیان، معرفت؛ نریمانی، محمد و شیخعلی زاده (1390). ارزیابی همگرایی آزمون های آزمایشگاهی بالک و ویرو آزمون 5 دقیقه ای بالک در برآورد آمادگی قلبی تنفسی زنان و مردان 30 -60 ساله غیر فعال. مجله علمی پژوهشی جهش، 4 (1)، 32-46.

77- ابوالقاسمی، عباس؛ رفیعی، مریم و نریمانی، محمد (1390).  نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانههای اختلال وسواسی. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی، 1 (1)، 25-34.ISC

78-ابوالقاسمی، عباس و نریمانی محمد (1390). رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی 1(1)، 12-23.

79- نریمانی، محمد؛ حسن زاده ، شهناز و قاسم پور، عبدالله (1390). مقایسه سبکهای فرزند پروری در مادران دارای دختران ناشنوا و عادی. پژوهش علوم انسانی، 26 (1)، 13-27. علمی ترویجی.

80- ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد و زاهد، عادل (1390). ارتباط ابعاد سرشت و منش با علائم اختلال اسکیزوفرنی مردان. مجله علمی پژوهشی بهبود، 4 (1)، 18-26.

81-نریمانی، محمد؛ اریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول (1390) مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی جانبازان شیمیایی. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود، 5 (15)، 36-45. ISC

82-نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران و احدی، بتول (1390). مقایسه زمان واکنش، حواس پرتی و خستگی در رانندگان درگیر در تصادفات و رانندگان عادی. مجله علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12 (44)، 12-23.

83- نریمانی، محمد (1391). بررسی اثربخشی روش های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه علمی پژوهشی ناتوانی های یادگیری، 2(3)، 1-16.

84- نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادل و محمودی، حدیثه (1391). سرسختی در نوجوانان فاقد و واجد والدین. فصلنامه رفاه اجتماعی، 4(4)، 12-26.

85-نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل (1391). مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانش آموزان نابینا و بینا. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 2(1)، 1-13.

86-نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1391). بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، 3(1)، 23-34.

87-ابوالقاسمی، عباس؛ نظری، محمد ؛ زاهد، عادل و  نریمانی، محمد (1391). نقش هیجانات خودآگاه و تعلل ورزی تحصیلی در  پیش بینی عملکرد و اعتماد بنفس دانشجویان. فصلنامه اندیشه نوین تربیتی، 4(8)، 10-18. 

88- نریمانی، محمد (1391). اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش اموزان مبتلا به اختلال ریاضی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1(2)، 86-97.

89- نریمانی، محمد (1391). اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 1(3)، 101-117.

90-نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول (1391).  اثربخشی روشهای ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 4(2)، 23-34.

91- بنریمانی، محمد و رجبی، سوران (1391). ررسی تاثیر نوروفیدبک در کاهش علائم نارساخوانی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 3(1) 36-45.

92- قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا (1391). اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 5(3)، 1-13.

93-  نریمانی، محمد و علایی خرم، رقیه (1391). مقایسه باورهای خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 5(3) 86-95.

94- ابوالقاسمی عباس؛ نریمانی، محمد و رجبی، سعید (1391). اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دانش اموزان دارای نشانه های بیش فعالی نقص توجه. فصلنامه روانشناسی مدرسه،5(4)، 36-45.

95-ابوالقاسمی، عباس؛ تقی پور، مریم و نریمانی، محمد (1391). ارتباط تیپ شخصیتی D، خوددلسوزی و حمایت اجتماعی در بیماران کرونر قلبی. مجله روانشناسی سلامت، 3(1)، 1-13.

96-قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد و ابوالقاسمی، عباس (1391).  شیوع رویدادهای آسیب زا و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی پسر شهر ارومیه. مجله تحقیقات علوم رفتاری 2(1)، 23-34.

97-قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد (1391).  نقش تجربه رویدادهای آسیب زای زندگی در پیش بینی علائم روانشناختی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر ارومیه در سال تحصیلی 90-89. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 4(4)ع 23-37.

98-ابوالقاسمی، عباس؛ بخشیان، فرشته و نریمانی، محمد (1391).  راهبردهای کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به اختلال استرس حاد و افراد بهنجار. مجله علوم پزشکی شاهرود، 2(1)، 12-23.

99- ابوالقاسمی،‌عباس؛ اکبری، منصوره؛ رضئیی، حمید رضا و نریمانی، محمد (1391). بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر نگرشهای مختل و مهارتهای حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله زنان و مامایی و نازایی، 7 (1)، 33-42.

100-نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1391). تاثیر نورفیدبک EEG بر کاهش افسردگی، اضطراب ، استرس و عقاید وسوسه انگیز افرارد با اختلال سوء مصرف مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 6(21)، 35-47.

101- نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1391). تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش علائم بیش فعالی و نقص توجه در دانشجویان دختر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 2 (2)، 18-29.

102- مهریان، زهرا؛ علیزاده، لیلا و نریمانی، محمد (1391). بررسی ارتباط بین اضطراب دوران بارداری و زایمان زودرس در زنان باردار. مجله علوم پزشکی ارومیه، 23 (6).23-37.        
103_امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول و نریمانی، محمد (۱۳۹۱). مطالعه روابط علی باورها و آشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 25(7)،ا1-19.
104- میکاییلی، نیلوفر؛ رحمانی،سمیرا و نریمانی، محمد (1391). پیش بینی  فرسودگی شغلی  براساس کمال گرایی و رفتار تیپ A  در کارکنان آتش نشانی خرم آباد. فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، 3(11)، 25-45.
105- نریمانی، محمد و تکلوی، سمیه (1391). مقایسه هراس اجتماعی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. نشریه پروهش ها و مطالعات علوم  رفتاری، 11. 137-154.
106-شهباززادگان، بیتا؛ شیاخ کبری، فرشاد؛ صمد زاده، مهدی؛ قمری، حسین و نریمانی، محمد (1391). مقایسه شیوه خاطره نگاری بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو و دو قطبی. نشریه اصول بهداشت روانی، 53 (14)، 78-87.
107-نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبدلله و ابوالقاسمی ، عباس (1391). بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیر کلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. پروهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 2(2)،8 57-6
108-نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس (1391). اثر بخشی کارکردهای اجرایی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی، حل مساله و پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان ناتوانی در ریاضی. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی،1(3)،31-32
109- رضایی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمذ و زاهد، عادل (1391). پذیرش همسالان در دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه  و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت . فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 2(8)، 77-89.
110- نریمانی، محمد (1391) . وضعیت سوء مصرف مواد مخدر در اتحادیه اروپا در سال 2011 ماهنامه ایران پاک ، 56، 17-28.
111-قاسم نؤاد، نیما و نریمانی، محمد (1391). طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش رضایت شغلی. نشریه مدیریت فردا. 4(15)، 79-92.
112- نریمانی، محمد؛ پور اسمعیلی،  اصغر؛ عندلیب، مرتضی و آقاجانی، سیف الله (1391). مقایسه عملکرد استروپ در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری باداادش آموزاری عادی. فصلنامه ناتوانی ها ی یادگیری 4(21)، 138-158.
113-  نریمانی، محمد عطادخت، اکبر؛ احدی، بتول؛ ابولقاسمی، عباس  و زاهد، عادل. (1391). اثر بخشی آموزش مدیریت استرس در کاهش علایم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی. فصلنامه روان شناسی سلامت، 1(3)؛ 19-29.
114_ نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل   و کرد اصغری، فرشته (۱۳۹۱) . مقایسه زمان واکنش در افراد وابسته به مواد و افراد غیر وابسته. فصلنامه اعتیاد پژوهی، ۶ (۲۳)، ۸۳-۹۵.
۱۱۵- نریمانی،محمد؛ زاهد، عادل و گل پرور، رضا (۱۳۹۱). رابطه ذهن آگاهی ،سبک های مقابله ای و هوش هیجانی با سلامت روانی در دانشجویان. نشریه آموزش و ارزشیابی. ۵(۱۹)، ۹۱_۱۰۵.
۱۱۶- ابوالقاسمی، عباس، بهاری، محمد، نریمانی، محمد و زاهد، عادل (۱۳۹۱). مقایسه مزاج  خلق و خو و ناگویی طبعی در روان گسیختگان دارای نشانه های مثبت و منفی. فصلنامه علوم روانشناختی. ۴۴، ۵-۱۰.
۱۱۷- نریمانی،محمد و پوراسمعیلی، اصغر (۱۳۹۱). مقایسه ناگویی خلقی و هوش معنوی در افراد معتاد، افراد تحت درمان با متادون و افراد غیر معتاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی. ۲۲(۶)، ۲۲-۲۷.
۱۱۸_ بشرپور،سجاد؛ نریمانی، محمد و عیسی زادگان، علی (۱۳۹۱). تعیین نیمرخ اسیب شناختی دانش آموزان مواجه شده با رویدادهای آسیب زا. نشریه پزوهشهای روان شناختی. ۱۵ (۲)، ۷-۲۹.
۱۱۹_ نریمانی، محمد (۱۳۹۲). تحلیل شکست برنامه های مقابله با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان. ماهنامه ایران پاک. ۶۵، ۱۷.
۱۲۰- نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل (۱۳۹۲). اثر بخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۲(۶)، ۹۲-۱۱۵.
۱۲۱- نریمانی،محمد؛ رجبی،سوران و دلاور، سیما (۱۳۹۲). تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش علایم بیش فعالی و نقص در دانشجویان دختر. مجله دتنشگاه علوم پزشکی اراک. ۱۶(۲)، ۹۱-۱۱۰.
۱۲۲- نریمانی ، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابولقاسمی، عباس؛ احدی، بتول و شیخی، سیامک. مقایسه اثر بخشی اموزش پذیرش تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر بهطیستی روان شناختی سازگاری و رفتارهای پر خطر دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. ۲(۴)، ۱-۲.
۱۲۳- بهرامی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد(۱۳۹۲). مقایسه ادراک از خود و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۲(۱)، ۶۲-۷۹.
۱۲۴_ نریمانی، محمد (۱۳۹۲). گزارش آخرین وضعیت مواد مخدر در اتحادیه اروپا۲۰۱۳. ماهنامه ایران پاک. ۷ (۶۸)، ۲۳.
۱۲۵_ بشرپور، سجاد؛ نریمانی، محمد و عیسی زادگان، علی (۱۳۹۲). ارتباط سبکهای مقابله ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده. ۳۴، ۲۹_۳۴.
۱۲۶_ نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمری، حسین و ابوالقاسمی، عباس (۱۳۹۲). تاثیر پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک بر بهبود دانش آموزان دارای علایم پس آسیبی. فصلنامه تازه های علوم شناختی. ۱۵ (۲)، ۵۰_۶۳.
۱۲۷_ حیدری، محمد حسین؛ نصرتی، کمال و نریمانی، محمد( ۱۳۹۲). اصول تربیت مبتنی بر مبانی ارزشی تربیت شهروندی از منظر اسلام. فصلنامه مهندسی فرهنگی. ۷۶، ۲۴_۴۹.
۱۲۸_ نریمانی، محمد؛ صادقیه، سعید؛ اسماعیلی نژاد، علی؛ سلیمانی، اسماعیل(۱۳۹۲). مقایسه نوع دوستی، حس همدلی ومسیولیت پذیری در افراد داوطلب و عیر داوطلب اهدای خون. فصلنامه خون. ۴۰، ۱۹۶_ ۱۸۹.
۱۲۹_ عطادخت، اکبر؛ نریمانی، محمد؛ احدی، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادل و ایرانپرور، منوچهر(۱۳۹۲). بررسی روانشناختی بیماران دیابتی و ارتباط ان با حمایت اجتماعی. مجله علوم پزشکی اردبیل. ۴۸، ۱۹۵_ ۲۰۵.
۱۳۰_ رستمی، مریم؛ نریمانی، محمد و ابواقاسمی، عباس (۱۳۹۲). اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار. نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده. ۸، ۱۰۵_ ۱۲۴.
۱۳۱_ نریمانی، محمد؛ طالبی، مسعود و ابوالقاسمی، عباس (۱۳۹۲). مقایسه سبک اسناد و تاب اوری در بین دانش آموزان آسیب دیده و عادی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. ۱۰(۳)، ۴۱_ ۶۵.
۱۳۲_ رجبی، سوران؛ نریمانی، محمد و حسینی، سامان(۱۳۹۲). مقایسه ویژگی هدی شخصیتی و هیجان پذیری رانندگان تصادف کرده با رانندگان عادی. فصلنامه روانشناسی کاربری. ۲۵، ۵۳_۳۹.
۱۳۳_ نریمانی، محمد؛ خشنود نیای، بهنام؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۲). نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی یادگیری. ۸، ۱۱۰_ ۱۲۳.
۱۳۴_ لطفی، صدیقه؛ ابولقاسمی، عباس و نریمانی، محمد(۱۳۹۲). مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی های مثبت ومنفی در زنان دارای فوبی اجتناعی و زنان عادی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. ۵۳، ۱۱۱_۱۰۱.
۱۳۵_ قاسم پور، عبدلله؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حسن زاده، شهناز(۱۳۹۲). مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانویید، آشفته و افراد بهنجار. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ۸۲، ۱۱۴_۱۲۴.
۱۳۶_ امانی، ملاحت، ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد(۱۳۹۲). بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر استنتاج بر کاهش علایم وسواس فکزی و عملی. مجله پژوهش خای روان شناسی و بالینی و مشاوره. ۳(۱)، ۵۵.
۱۳۷_ نریمانی، محمد؛ پوراسمعیلی، اصغر و عندلیب، مرتضی (۱۳۹۲). مقایسه سبک های فرزند پروزی و اختلالات خوردن در دانش آموزان تیز هوش و عادی. فصلنامه روانشناسی مدرسه. ۲(۲)، ۱۳۸.
۱۳۸_ نریمانی، محمد؛ وحیری، زهره و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۲). مقایسه ناگویی خلقی تکانشگزی و فعالسازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت وسواسی جبزی و پارانویید و بهنجار. فصلنامه روانشناسی بالینی. ۱۸، ۵۵_۶۳.
۱۳۹_ نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول(۱۳۹۲). مقایسه اثر بخشی اموزش پذیرش تعهد با آنوزش تنظیم هیجان بر سازگازی دانش اموزان دارلی اختلال ریاضی. فصلنامه ناتوانی هدی یادگیری. ۷   ، ۱۵۴.
۱۴۰_ ابوالقاسمی، عباس؛ نظری، محمد؛ زاهد، عادل و نریمانی، محمد (۱۳۹۲). نقش تعلل ورزس نهایی خواهی و آگاهی از عولطف در تنییز قوت و ضعف پیشرفت تحصیلی. فصلنامه علوم روان شناختی ، ۴۶، ۲_۱۹.
۱۴۱_ پور کرد، مهدی؛ ابوالقاسمی، عباس: نریمانی، محمد و رضایی، حسن(۱۳۹۲) . بررسی اثر مساقیم و غیر مستقیم خود کار آمدی، تکانشوری، فعال سازی بازداری رفتاری و مهارت های اجتماعی بر سو مصرف مواد در دانش اموزان. فصلنامه اعتیاد پژوهی. ۲۶، ۲۸_۱۱.

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی (ISI)

 1- Narimani, M., Noorbala. A.( 2004). A study of depression status and it's causes in the Iranian Pows.Journal of MJIRC. 2(1), 12-23. 

 2- Narimani.M., Noorbala.A. ( 2005) .A study on captivity periods stresses and coping styles. Journal of MJIRC3(2), 23-31. 

 3- Narimani. M. Sadeghi. (2008).  sdudy of the relationship between team cohesion,role ambiguity and athletic performance in football team players- Research Journal of Biological Sciences(RJBS). 3(2), 12-19.

4- Narimani. M., Sadeghi., & Rajabi. S., (2008).  Comparispn of Efficacy of eye movement,desensitization and reprocessing and cognitive behavioral therapy herapeutic methods for reducing anxiety and depression of iranian combatant afflicted post traumatic stress disorder- Journal of Applied Sciences. 4(1), 10-19. 

  5- Narimani.M., Sadeghi. (2008).  Psychological Condition of students of Fatherless(Martyr) Families- Research Journal of Biological Sciences(RJBS) 6(2), 1-18. 

  6- Narimani. M., Siahpoosh. (2007).  A sdudy of the relationship between linguistic intelligence and english language . Journal of language and literature. 6(3)11-20. 

  7- Narimani. M., Sadeghi .(2008). Evaluation of post traumatic stress disorder prevalence Among Devotees- Journal of Medical Sciences. 5(1),1-10. 

 8- Narimani. M., Sadghi. (2008).  A sdudy of the rate and causes of addiction relapse Among Volunteer Addicts Seeking Help at the center - Journal of Biological Sciences (RJBS) 11(3), 42-53.

9- Narimani. M., Sadeghi. (2007).  comparison of self-monitoring and locus of control among the elit,non-elite athletes and non-athletes - Journal of language and literature. 2(1), 13-21.

10- Narimani. M., Gaffari. Aghamohammadian. (2008). The survey of relationship of attachment styles and self-efficacy to conflict resolation styles of sport coaches.Journal of Biological Sciences. 3(1)9-17.

 11-  Fanie asl.,   Narimani. M., Ghaffari (2008) A Comparison of relationship between religioussocial beliefs practice, self esteem and mental health and scholare performance of collegians. journal of The social sciences. 5 (2), 13-17. 

  12- Abolghasemi. A., Narimani. M. (2008). A Coparison of social problem solving in patients with OCD, PTSD , PD and non Patients - Research Journal of Biological Sciences(RJBS)-Research journal of biological Sciences (RJBS). 3(2), 10-19. 

 13-  Bolboli. Siahkoohian. M., Farhadi. Narimani. M., Ganji & Berahmand. O. (2008).  Is the Cardiorespiratory Fitness Affected by Height of Young Girls, Pakistan- Journal of Biological Sciences. 8(2), 12-20.

 14- Fanie Asl, Narimani. M., Rajabi. S., (2009). The study of the religious behaviour and fait in relation with students- Research journal of biological sciences (ISI). 2(2), 12-23.

 15- Narimani. M., basharpoor. S. (2009).  Comparison of attachment styles and emotional intelligence between athlete women and non-athlete women- Research journal of biological sciences (ISI). 3 (1), 1-13. 

 16- Fanie Asl, Narimani. M., Siapoosh. (2009). The study of the religious behavior and faith in relation with student’s marital satisfaction- Research journal of biological sciences. 3(2), 46-53.

  17- Narimani. M., Sadeghi. Hamili. Siapoosh. (2009).  A comparison of emotional intelligence and behavior problems in dyslexic and non-dyslexic boys- Journal of applied sciences. 4(2), 36-47.

  18- Narimani. M., Taglavi. S., Siapoosh. (2009). comparative study on emotional intelligence and leadership tendency among intelligent and average student- Research journal of biological sciences. 4(1), 12-22. 

 19- Setude. Narimani. M., Mahmodi. H. (2009). Comparing the phonological skills between preschool boys and boy student of 1st year of school- Research journal of biological sciences. 2(1), 32-40. 

 20- Narimani. M., Basharpoor. S. (2009). Comparison perfectionism and self-alienation in working women and non-working women. Journal of applied sciences . 3(2), 37-46.

21-  Narimani. M.,  mousazadeh. T. (2010). Comparing self esteem and self concept of handicapped and normal,. Journal procedia social and behavioral science. 2(1), 1554-1557.

 22- Narimani. M.,  mousazadeh. T. (2010). A comparison between the met cognitive beliefs of gifted and normal children. Journal procidia social and behavioral sciences2(1), 1563-1566.

 23- Narimani. M.,  Soleimani. A., Ahadi. B. (2010). comparing the attributive styles of blind and seeing boy students. trakia journal of sciences. 8(3),61-64

 24- Ahadi. B., Narimani. M., (2010). relationships between type D personality and forgiveness. trakia journal of sciences. 8(3)50-52

25-  Ahadi. B., Nariman. M. (2010). study of relationship between personality traits and education - trakia journal of sciences.  8(3)5-20.

  26- Barahmand. O., mozdsetan. T., Narimani. M. (2010). body dysmorphic traits and personality disorder patterns in thin seekers- Asian journal of psychiatry .3(194-199), 58-64.

  27-Narimani . M., Sadghi. Abdi. (2011). Epidemiological survey of mental disorders in urban regions of Ardabil province- Journal of psychiatric and mental health nursing. 3(2), 36-45. 

 28- Basharpure. S., Narimani. M., Ghamari. H., Molavi. P. (2011).  Effect of cognitive processing therapy and holographic reprocessing on reduction. Iranian jouranal of psycholojy . 6(2), 45-56.

 29- Narimani. M., Mahmodi. H., Abbasi. M ., Sotudeh.M.B. (2011). The investigation of the effect of computer-assist instruction on treating language and pronunciation- middle. east journal of scientific research. 6(2)75-83. 

 30- Narimani. M., Zahede Babolan. A., Arianpooran. S. (2011). The role of spiritual transcendence on predictive of competitive anxiety and self-confidence. world applied sciences journal. 6(2),36-45.

  31- Asgari, Narimani. M., Arianpooran. S., (2011). A survey of relationship between hierarchy of values and student alienation. world applied sciences journal. 6(2), 12-23. 

 32- Narimani. M. (2011). Effect of cognitive processing therapy and holographic reprocessing on reduction. Annals of Biological Research, 3(1) 123-134.

 33-Narimani. M., Mahmodi. H., Abbasi. M., Sotudeh.M.B. (2011). The investigation of the effect of computer-assist instruction on treating language and pronunciation Disorders in 7-8 Year-Old Children. Middle- East Journal of Scientific Research 9(3),390-396.

34- Nariman. M., Zahede Babolan. A., Ariapooran. (2011).The role of spiritual transcendence on predictive of competitive anxiety and self-confidence in Athletes. World Applied Sciences Journal 15 (1): 136-141.

35-  Nariman. M. (2011). A survey of relationship between hierarchy of values and student alienation.  Annals of Biological Research, 4(2) 133-145

 36- Nariman. M. (2011).  Epidemiological survey of mental disorders in urban regions of Ardabil province . World Applied Sciences Journal. 17 (1): 142-156.

.

 

 
:: ::