اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

1-پژوهشگر برتر کشوری در سال 1391

2-عضو هیات علمی نمونه کشوری در سال 1390

3-پژوهشگر ممتاز کشوری در سال 1388

4-دانشجوی نمونه کشوری در سال 1377

5-چهره برتر آموزش عالی استان اردبیل در سال 1388

6-پژوهشگر نمونه مراکز آموزش عالی استان اردبیل در سالهای 1387 و1388

7-پژوهشگر نمونه دانشگاه محقق اردبیلی در سالهای1379 و 1380 و 1381

8- نویسنده برگزیده استان اردبیل در سال 1381

9-پژوهشگر نمونه مراکز آموزش عالی استان اردبیل در گروه علوم انسانی در سال 1392

:: ::