اعضا - مسعود مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي مسعود مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
دوره کارشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1376 تا 1380 دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران از سال 1380 تا 1383 دوره دکتری در دانشگاه تربیت مدرس از سال 1384 تا 1389
:: ::