اعضا - محمدرضا مولائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای محمدرضا مولائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده

1- کارگاه ها و نشست های متعدد در خصوص قانون اساسی، جنگ نرم و اندیشه های سیاسی اسلام
2-کارگاه آشنایی با عملیات روانی دشمن / دانشگاه محقق اردبیلی/ زمان : یکشنبه  97/7/21
3- تحولات استراتژیک در خاورمیانه: تحولات جاری در سوریه / دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی/ سه شنبه 97/10/11

:: ::