اعضا - محمدرضا مولائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای محمدرضا مولائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
1- نقش ميزان آشنائي با مباني فكري و مصاديق منافع ملي بر پيش بيني رفتارهاي سياسي دانشجويان(1390)
2- نقش دانش و اعتماد سیاسی در پیش بینی علاقه مندی به مشارکت سیاسی دانشجویان (1394)
3- بررسی گرایش های فرهنگی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (1395)
:: ::