اعضا - عباس فنی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر عباس فنی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
  • - مدیر امور فرهنگی دانشگاه 1385- 1388
  • - فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه 1386- ادامه دارد
  • - عضو کمیته موارد خاص دانشگاه 1386- 1388
  • - دبیر مدیران فرهنگی دانشگاههای منطقه 2 کشوری 1386-1388 
  • - عضو هیات امنای موزه تاریخ اردبیل 1393 - ادامه د ارد
  • - معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1393 -  ادامه دارد
:: ::