اعضا - عباس فنی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر عباس فنی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
  • حقوق اجتماعی و سیاسی انسان در اسلام. انتشارات استان قدس رضوی (به نشر) . انتخاب به عنوان کتاب برتر سال در حوزه حقوق بشر اسلامی
:: ::