اعضا - جواد جاویدان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جواد جاویدان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی برق -الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف 1379
کارشناسی ارشد مهندسی برق -الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف 1381
 دکتری برق -الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف 1389
:: ::