دانشگاه محقق اردبیلی
آقاي کاظم هاشمی مجد - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک k_hashemiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل آقاي کاظم هاشمی مجد
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی علوم خاک
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
برگشت به صفحه کارنامه علمی