اعضا - علی اکبر شکوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر علی اکبر شکوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
1- شکربيگی، ص.، افکاری سياح، ا. ح.، شايقی، ح. و شکوهيان، ع.1388. اثر دما و سطح ضربه گير بر حجم كوفتگي سيب در اثر ضربه و پيش بيني آن به روش شبكه عصبي مصنوعي. گروه ماشین آلات کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی . 2- احمد آبادی، قربانی ا. شکوهیان ع.ا .1391. بررسی امکان سنجی کشت بادام در گرگ دره اردبیل . گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی .
:: ::